چگونگی تنظيم رزومه شغلی

امروه نوشتن هر نوع تغيير شغلي و بيان حرفه‌هاي كوتاه مدت در يك رزومه خيليخوشايند نيست . مشاغل كوتاه مدت كه ممكن است يك كار قراردادي و ياكارهاي ثابت باشندگاهي نگرش منفي را در استخدام كنندگان باعث مي شوند .
در اينجا توصيه هايي براينوشتن يك رزومه در زماني كه شما تجربه هاي كوته مدت كاري در گذشته داشته ايد ارائهمي دهيم :
-
دروغ نگوييد
اولين قانون مهم بر اي تقاضاي يك شغل اين است كههيچ گاه در مورد شغل هاي قبلي خود دروغ نگوييد . اگر شما اطلاعات دقيق و درست درمورد كارهايي كه تابه حال انجام داده ايد را درپوشه اي قراردهيد و آن را برايرسيدگي در اختيار استخدام كنندگان بگذاريد ،اطلاعات شما بيشتر مورد اعتبار است . هيچ چيز وحشتناك تر از آن نيست كه به شما شغلي را پيشنهاد كنند و دقيقا هنگامي كهمي خواهيد آن را شروع كنيد ،كارفرما با بررسي كردن كامل گذشته شما آن پيشنهاد رالغو كند .

-
بدگويي نكنيد
دومين قانون هنگامي كه در خواست يك شغل ميكنيد اين است كه هيچ وقت از شركت يا كار فرمايان قبلي خود بدنگوييد . بدگويي كردنباعث ايجاد يك احساس منفي در مصاحبه شما يا تغيير نظر استخدام كنندگان نسبت به شماخواهد شد و مطمئن باشيد با اين روش هيچ‌گاه موفق به يافتن شغل مورد نظرتان نخواهدشد . عقايد منفي رابراي خودتان نگه داريد .

-
چشم پوشي كردن
در اينقانون ،راههاي زيادي وجود دارد تا بتوانيد نگراني استخدام كنندگان را نسبت به وضعيتهاي كاري كوتاه مدت در رزومه‌تان كاهش دهيد . يك روش موثر چشم پوشي از نوشتن بعضياز دوره‌هاي كوتاه مدت شغلي دررزومه است . البته اين هميشه بهترين راه حل نيست ،ولييك راه ممكن براي جلوگيري از نگرش غلط كارفرمايان نسبت به شما است .
اگر از شماخواسته شد كه فاصله زماني در استخدام‌هاي قبلي را توضيح دهيد مي توانيد براي آنهاشرح دهيد كه كاركوتاه مدت قراردادي تاثير در تجربيات شغلي شما نداشته و نگذاشته است، بنابراين ثبت آن را در رزومه تان ضروري ندانستيد .

-
اشاره به وضعيت هايقراردادي
در مشاغل كوتاه مدت قراردادي به راحتي مي توانيد توضيح دهيد كه هدفشما بيشتر كسب تجربه در يك وضعيت متفاوت بوده و يا چون هميشه بايد كاري مي كرديداين وقعيتي بود كه درآن زمان خاص در دسترستان بوده است .
همچنين در توجيه مورددوم مي‌توانيد وضعيت خود را در مورد تكلف افراد خانواده‌تان ذكر كنيد و اينكه درآنزمان خاص به خاطر مسئوليتي كه نسبت به خانواده داشتيد انجام آن كار را قبول كرديد .
هرچند كه توضيح دادن مشاغل كوتاه مدت قراردادي بهترين راه نيست ولي به شما اينامكان را مي دهد كه بالقوه بودن خود را به استخدام كنندگان ثابت كنيد و نشان دهيدكه هميشه ودرهر حالتي مشتاق وحاضر براي هركاري كه به شما داده مي شود هستيد و هرآنچه به شما سپرده مي شود انجام مي دهيد .

-
اشاره به شغل هاي ثابت
هرچند توضيح اين گونه شغل ها سخت است ولي گاهي ذكر بعضي از آن ها ودلايل ترككردن آن مشاغل لازم است . دلايلي از قبيل فعاليتهاي غير قانوني ،نامناسب بودن محيطكاري ومسائلي از اين نوع دلايلي منطقي است كه هركارفرما آن را مي‌فهمد و خواهدپذيرفت . در اين زمينه نيازي نيست توضيح كاملي بدهيد و همه چيز را روشن و آشكاربيان كنيد. تنها اشاره به اين نكات كافي خواهد بود .
همچنين مي توانيد چنين بيانكنيد : بعد از ارزيابي روش كاري آن شركت به اين نتيجه رسيدم كه آنها در شش ماهآينده ورشكست خواهند شد ( از نظرمالي دچار مشكل خواهند شد ) ،يا كارتيمي در آن شركتبه گونه اي نبود كه با نگرش هاي من منطبق باشد ،يا مسئوليت هاي شغلي من با حقوقي كهدريافت مي كردم هماهنگ نبود ويا نتوانستم در وضعيت‌هايي كه جايگاه شغلي و وظايف منمشخص نبود همكاري داشته باشم ( كاري كنم )
در تمام اين موارد بايد نوع پرسشي كهاز شما مي شود را مورد ارزيابي قراردهيد وبهترين دلايلي را كه براي ترك كردن آنشركت داشته ايد را كه بيشترين ثبات و كمترين حالت محكوم كردن ومهاجم بودن را دارااست ارائه دهيد .
براي تصميم خود در تمام مصاحبه ها دلايل ثابت و محكمي را كهداريد به استخدام كنندگان توضيح دهيد . دقت داشته باشيد كه يك كارفرما يا مدير ممكناست درباره شركت هاي ديگر هم اطلاعات داشته باشد .

منبع :سايتمدير

 

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
azad

سلام اين سند قابل حصول است .به شرطه ها و شروطه ها. اول از همه و مهم تر از همه اين که مديران و مسئولان دل بسوزانند و فقط و فقط به فکر منافع فردی نباشند. يک جو و تنها به اندازه يک جو به فکر اين ملت بخت برگشته و بيچاره باشند. دوم اينکه کليه جناح ها و احزاب در راه رسيدن به مقصود همدل باشند(هر کسی برای خودش تافته جدا بافته نباشد) سوم اينکه در اين سند يه جای کوچولو هم برای جوونای توانا و بااستعداد ايرانی باز کنند.و خيلی شرط های ديگه ای که خود دست اندرکاران خيلی بهتر از من و شما ميدوونند. (اگه ميلشون بکشه) ولي انگار فقط سرشونو مثل کبک کردند زير برف و نميخوان بدونند.

علی

با سلام من هم با شما در زمینه توجه به نیروی جوانان کاملا موافقم.اميدوارم که مسئولين به نيروی جوان ايمان بياورند.

masoud

سلام علی آقای گلم مثل هميشه وبلاگت عاليه موفق باشی دوست من !!!