کمی بیشتر از مدیریت بازرگانی

بررسی پنج پایان نامه با موضوع رفتار خرید ( Buying Behavior )
نویسنده : علی ایرانمنش - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱
 

بررسی پایان نامه های مرتبط با موضوع

رفتار خرید

 


پایان نامه اول

بررسی و ارزیابی میزان درگیری مصرف کننده با محصول جهت خرید محصولات غذایی در فروشگاههای شمال خوزستان ، 1388

استاد راهنما :  دکتر حسن اسماعیل پور

استاد مشاور : دکتر پیمان غفاری آشتیانی

استاد داور : دکتر مصطفی علیمیری

محقق : حسن هژبری نژاد

زمان دفاع : زمستان 1388

کد کتابخانه مرکزی : HF 209

        فصل اول :  کلیات تحقیق

سوال تحقیق : آیا مشتریان در هنگام خرید ، ویژگی های محصول را واقعا تشخیص می دهند ؟ و اگر این ویژگی ها را تشخیص می دهند ، هر کدام از این ویژگی ها چقدر برای آنها مهم است ؟

اهداف کلی تحقیق

1.       بررسی و ارزیابی میزان درگیری مصرف کننده با محصول .

2.       بررسی این مسئله که چه عواملی بر میزان اهمیت درک مصرف کنندگان از ویژگی های محصولات تاثیر می گذارد ؟

3.       اندازه گیری درگیری با محصول با استفاده از ویژگی های محصول .

اهداف فرعی تحقیق ( اهداف ویژه )

1.       تعیین عواملی که بر روی درگیری در هنگام خرید تاثیر می گذارند .

2.       ارزیابی عواملی که بر اهمیت جنبه های محصولات غذایی از قبیل مزه ، قیمت ، مواد غذایی ، سهولت آماده سازی و برند تاثیر می گذارند .

3.       ارزیابی تاثیر متغیرهای درآمد ، تحصیلات ، اندازه خانواده ، سن و جنسیت بر میزان درگیری مصرف کننده .

فرضیات تحقیق

1.       مصرف کنندگانی که تحت تاثیر فشار زمانی هستند و تحصیلات بالاتری دارند ، از درگیری کمتری برخوردارند .

2.       مصرف کنندگانی که تحت تاثیر فشار زمانی هستند و درآمد بالاتری دارند ، از درگیری کمتری برخوردار هستند .

3.       مصرف کنندگانی که تحت تاثیر فشار زمانی هستند و شاغلند از درگیری کمتری برخوردار هستند .

4.       مصرف کنندگانی که تحت تاثیر فشار زمانی هستند و زمان خرید کمتری برای خرید خواربار دارند از درگیری کمتری برخوردار هستند .

5.       مصرف کنندگانی که دارای رژیم غذایی خاصی هستند از درگیری بالایی برخوردارند .

6.       مصرف کنندگانی که در خانوارهای پرتعدادتری زندگی می کنند از درگیری بالایی برخوردارند .

7.       مصرف کنندگانی که خریداران اصلی خواربار در خانواده هستند از درگیری بالایی برخوردارند .

8.       مصرف کنندگانی که طراحان اصلی وعده های غذایی هستند از درگیری بالایی برخوردارند .

9.       مصرف کنندگانی که فکر می کنند دنبال کردن دستورات رژیم خاص غذایی حائز اهمیت می باشد از درگیری بالایی برخوردارند .

10.   مصرف کنندگانی که معتقدند آنچه را می خورند ، می تواند خطر بیمار شدن را کاهش دهد ازدرگیری بالایی برخوردارند.

11.   مصرف کنندگانی که زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات درباره مواد غذایی می کنند ازدرگیری بالایی برخوردارند.

12.   مصرف کنندگانی که از آگاهی زیادی درباره مواد غذایی برخوردارند از درگیری بالایی برخوردارند .

 

متغیرهای مستقل

ویژگی های فردی ، عوامل موقعیتی و  نگرشی ، آگاهی در خصوص اطلاعات ، سطح اطلاعات .

متغیر وابسته : جنبه های خاص درگیری

 اصطلاحات مطرح شده

رفتار خرید مصرف کننده ، فرآیند تصمیم خرید ، ویژگی های محصول و مصرف کننده ، محصول ، طبقه محصول ، قیمت ،        نام و نشان ، جمع آوری اطلاعات ، باور و نگرش ، تحصیلات ، درآمد ، خانواده ، بازار ، درگیری ذهنی مصرف کننده .

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

موارد مطرح شده

مفهوم بازاریابی ، مدیریت بازاریابی ، اهداف و نظام بازاریابی ، بازار مصرف کننده ، رفتار مصرف کننده ، الگوی رفتار مصرف کننده ، مدل رفتار مصرف کننده ، عواملی که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارند ، فرآیند تصمیم خرید ، نقش خرید مصرف کننده ، رفتار خرید ، درگیری ، توزیع فیزیکی کالا ، خرده فروشی ، صنایع غذایی .

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

 روش تحقیق از نظر هدف و روش

این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، توصیفی و همبستگی است . توصیفی به دلیل آنکه به توصیف ارتباط موجود بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است . همبستگی ، به دلیل آنکه به بررسی میزان وابستگی متغیرهای مستقل به متغیر وابسته پرداخته شده است .

 

جامعه آماری

خریداران و مصرف کنندگانی که در زمان تحقیق ، به فروشگاهها مراجعه نموده و از لحاظ تحصیلات حداقل دارای مدرک دیپلم بوده اند ( محقق به تعداد جامعه آماری اشاره نکرده ولی در حین محاسبه تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، آن را 417 ذکر نموده است ) .

روش نمونه گیری

در این تحقیق با فرض اینکه شانس خریداران برای انتخاب شدن برابر بوده ، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است .

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

شمال استان خوزستان یعنی شهرهای شوش ، اندیمشک و درفول در مقطع زمانی سال 1388 .

روش گردآوری داده ها

مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی . برای انجام تحقیقات میدانی ، محقق از پرسشنامه ای حاوی 23 سوال استفاده کرده است ( 12 سوال در مورد اطلاعات شخصی فرد پاسخگو و 11 سوال تخصصی . سوالات تخصصی بر اساس طیف لیکرت طراحی شده بگونه ای که به کم شدت ترین پاسخ عدد 1 اختصاص می یابد و به پرشدت ترین ، عدد 5  ) .

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه در این تحقیق به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور و نیز چند تن از صاحبنظران رسیده است . برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . به این منظور 30 پرسشنامه برای انجام پیش آزمون توزیع و گردآوری شد که در آن ضریب کرونباخ معادل 0.91 به دست آمد .

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق از روش رگرسیون لجستیک چند وجهی استفاده شده است . محقق ، دلیل استفاده از رگرسیون لجستیک را ، نوع توصیفی کاربردی بودن تحقیق و نیز شرایط تحقیق می داند .

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات مربوط به جزئیات تجزیه و تحلیل داده ها در این خلاصه قرار داده نمی شود . ( نتایج بررسی فرضیات در فصل پنجم قرار داده شده است .)

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

-         فرضیه اول:مصرف کنندگانی که تحت تاثیر فشار زمانی هستند و تحصیلات بالاتری دارند،درگیری کمتری دارند.(تایید)

-         فرضیه دوم:مصرف کنندگانی که تحت تاثیر فشار زمانی هستند و درآمدبالاتری دارند ، درگیری کمتری دارند . (تایید)

-         فرضیه سوم:مصرف کنندگانی که تحت تاثیر فشار زمانی هستند و شاغلند ، درگیری کمتری دارند . ( رد )

-         فرضیه چهارم:مصرف کنندگانی که تحت تاثیرفشار زمانی هستند وزمان کمتری برای خریدخواروبار دارند ،درگیری کمتری دارند . ( رد )

-         فرضیه پنجم : مصرف کنندگانی که دارای رژیم های غذایی خاصی هستند درگیری بالایی دارند . (رد)

-         فرضیه ششم: مصرف کنندگانی که در خانواده های پرتعداد تری زندگی می کنند درگیری بالایی دارند .( رد)

-         فرضیه هفتم: مصرف کنندگانی که خریداران اصلی خواربار درخانواده هستند درگیری بالایی دارند .( رد)

-         فرضیه هشتم: مصرف کنندگانی که طراحان اصلی وعده های غذایی هستند  درگیری بالایی دارند . ( تایید )

-         فرضیه نهم: مصرف کنندگانی که فکر می کنند دنبال کردن دستورات رژیم خاص غذایی حائز اهمیت می باشد ، درگیری بالایی دارند . ( تایید )

-         فرضیه دهم : مصرف کنندگانی که معتقدند آنچه را می خورند می تواند خطر بیمارشدن را کاهش دهد ، درگیری بالایی دارند . ( رد )

-         فرضیه یازدهم: مصرف کنندگانی که زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات درباره موادغذایی می کنند درگیری بالایی دارند . ( رد )

-         فرضیه دوازدهم: مصرف کنندگانی که آگاهی زیادی درباره مواد غذایی دارند ، درگیری بالایی دارند . ( رد )

تعداد منابع استفاده شده برای این تحقیق

در این تحقیق از هجده منبع به زبان فارسی ، یک منبع اینترنتی و تنها دو منبع لاتین استفاده شده است .

 

 پایان نامه دوم

بررسی بازارپذیری فرآورده های گوشتی با رویکرد تاثیر مولفه های اجتماعی ( مطالعه موردی شهر تهران )

استاد راهنما :   دکتر محمد حقیقی

استاد مشاور : دکتر سیامک مشایخی

استاد داور : دکتر محمدصادق حری

محقق : علی اصغر ساجدی پور

زمان دفاع :  پاییز 1386

کد کتابخانه مرکزی :  HF 451

فصل اول : کلیات تحقیق

سوال تحقیق : کدامیک از ارزش های مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری در مورد خرید فرآورده های گوشتی نقش بیشتری داشته و آیا در انتخاب این محصولات ، بعد شناختی مورد توجه آنهاست و به عبارتی بر اساس دانش و آگاهی عمل      می کنند  یا اینکه احساسی و تمایلات درونی مورد توجه آنهاست ؟

اهداف تحقیق

اهداف علمی : بکارگیری تئوری Values – Attitudes – Behavior در فرآیند ارزیابی ارزش ها ، نگرش و رفتار         مصرف کنندگان فرآورده های گوشتی .

اهداف کاربردی : تعیین استراتژی مناسب پیشبرد فروش بر اساس درک صحیح و علمی از مصرف کنندگان . توسعه فروش و مصرف محصولات در سبد غذایی خانواده .

فرضیات تحقیق

1.       بین ارزش های مصرف کنندگان مناطق پردرآمد و ارزش های مصرف کنندگان مناطق بادرآمد متوسط تفاوت        معنی داری وجود ندارد .

2.       بین نگرش مصرف کنندگان مناطق پردرآمد با نگرش مصرف کنندگان با درآمد متوسط نسبت به فرآورده های گوشتی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

3.       بین رفتار خرید مصرف کنندگان مناطق پردرآمد و رفتار خرید مصرف کنندگان با درآمد متوسط در خرید فرآورده های گوشتی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

4.       بین ارزش های اجتماعی و نگرش مصرف کنندگان فرآورده های گوشتی همبستگی معنی داری وجود دارد .

5.       بین نگرش مصرف کنندگان فراورده های گوشتی و رفتار آنها همبستگی معنی داری وجود دارد .

 

روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی مطالعه ای است . روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای بوده و برای تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده شده است .

حدود مطالعاتی

محدوده مطالعاتی این تحقیق ، منطقه 3 شهر تهران به عنوان نماینده مناطق مرفه ( شمال شهر ) و منطقه 20 به عنوان نماینده مناطق با درآمد پایین ( جنوب شهر ) بوده است .

اصطلاحات مطرح شده

ارزش ، نگرش ، رفتار خریدار ، بازارپذیری ، فرآورده های گوشتی .

فصل دوم : ادبیات تحقیق

اهم موارد مطرح شده

کلیات بازرایابی کشاورزی و مواد غذایی ، ارتباط بین کشاورزی و مواد غذایی ، عوامل موثر بر رفتار خریدار ، عوامل بیرونی موثر بر رفتار خریدار ( فرهنگ ، پایگاه اجتماعی ، گروه های مرجع ) ، عوامل بیرونی موثر برفتار خرید ایرانی ، محیط کلان و جایگاه عوامل اجتماعی و فرهنگی در بازاریابی ، سبک زندگی ایرانیان : نگاهی به روش های (Interests, Opinions, activities)IOA و

(Values and Life Style)VALS ، تئوری ارزش نگرش رفتار ، تئوری زنجیره وسیله هدف ، روش های اندازه گیری ارزش های اجتماعی ، نگرش ها ، تاریخچه صنایع فرآورده های گوشتی در ایران .

فصل سوم : روش تحقیق  

روش تحیق از نظر هدف و روش

این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، توصیفی مطالعه ای می باشد .

جامعه آماری

همانطور که قبلا ذکر شد این تحقیق بر مناطق 3 و 20 شهر تهران تمرکز نموده است . بر طبق محاسبات مشروح ، تعداد جامعه آماری ( تعداد خانوارها ) در مناطق 3 و 20 به ترتیب 90237 و 108619 می باشد .

نمونه آماری

از آنجاییکه در این تحقیق از طبقه با درآمد بالا و نیز طبقه با درآمد پایین فقط یک منطقه انتخاب شده است و نیز به دلیل همگن بودن جمعیت هر منطقه و البته ناهمگن بودن نسبت به سایر مناطق ، بنابراین از طرح نمونه تصادفی طبقه ای استفاده شده است. تعداد نمونه های مناطق 3 و 20 با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 174 و 210 تعیین گردیده است .

 

اعتبار و روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ و به کمک نرم افزار SPSS سنجیده شد و درنهایت ضریب 0.715 حاصل شد و از آنجا که مقدار به دست آمده بیشتر از 0.70 می باشد نشان دهنده روایی قابل قبول می باشد .

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های نمونه استفاده شده است ( بررسی اولیه آماری ) . سپس از آمار استنباطی برای قضاوت درباره کل جمعیت و آزمون فرضیه ها بر اساس نتایجی که از نمونه به دست آمده استفاده شده است .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات مربوط به جزئیات تجزیه و تحلیل داده ها در این خلاصه قرار داده نمی شود( نتایج بررسی فرضیات در فصل پنجم قرار داده شده است) .

فصل پنجم : نتیجه گیری

-         فرضیه  اول: بین ارزش های مصرف کنندگان مناطق پردرآمد و ارزش های مصرف کنندگان مناطق بادرآمد متوسط تفاوت معنی داری وجود ندارد . ( تایید )

-         فرضیه دوم : بین نگرش مصرف کنندگان مناطق پردرآمد با نگرش مصرف کنندگان با درآمد متوسط نسبت به فرآورده های گوشتی تفاوت معنی داری وجود ندارد . ( تایید )

-         فرضیه سوم : بین رفتار خرید مصرف کنندگان مناطق پردرآمد و رفتار خرید مصرف کنندگان با درآمد متوسط در خرید فرآورده های گوشتی تفاوت معنی داری وجود ندارد . ( تایید )

-         فرضیه چهارم : بین ارزش های اجتماعی و نگرش مصرف کنندگان فرآورده های گوشتی همبستگی معنی داری وجود دارد . ( تایید )

-         فرضیه پنجم : بین نگرش مصرف کنندگان فراورده های گوشتی و رفتار آنها همبستگی معنی داری وجود دارد . ( تایید )

 

تعداد منابع استفاده شده برای این تحقیق

در این تحقیق از 20 منبع با زبان فارسی و 43 منبع لاتین استفاده شده است .

 

 

پایان نامه سوم

بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک و اعتماد مشتریان به بانک بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملی اراک

استاد راهنما :  دکتر پیمان غفاری

استاد مشاور : دکتر ایرج نوری

استاد داور : دکتر محمد صادق حری

محقق : فهیمه بخشعلی

زمان دفاع : تابستان 1388

کد کتابخانه مرکزی : HF590

فصل اول : کلیات تحقیق

هدف کلی تحقیق

بررسی تاثیرادراک مشتریان نسبت به بانک سنتی آنان برتصمیم آنهادرپذیرش استفاده ازخدمات الکترونیک که بانک ارائه می دهد.

اهداف فرعی تحقیق

1.       شناسایی ارتباط بین اعتماد مشتریان به بانک و استفاده از خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط آن

2.       شناسایی ارتباط بین عوامل دموگرافیک(سن،جنسیت،تحصیلات،درآمد و وضعیت شغلی ) با پذیرش بانکداری الکترونیکی


فرضیات تحقیق

فرضیه اول : بین اعتماد مشتریان به بانک و استفاده از خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط آن بانک ، رابطه وجود دارد .

فرضیه دوم : بین عوامل دموگرافیک و استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی رابطه وجود دارد .

فرضیات فرعی دوم :

1-2) بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد

2-2) بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد

3-2) بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد

4-2) بین وضعیت شغلی و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد

5-2) بین درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد

قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این تحقیق در سال 1388 و در سطح شعب بانک ملی شهر اراک نمونه گیری و انجام شده است .

تعاریف ، اصطلاحات و واژگان تحقیق

بانکداری الکترونیکی ، اعتماد ، صداقت ، نیک اندیشی ، شایستگی ، مشتری

فصل دوم :  مروری بر ادبیات تحقیق

اهم موارد مطرح شده

 تعریف بانکداری الکترونیکی ، تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی ، اشکال مختلف بانکداری الکترونیکی ، ساختار سیستم بانکداری الکترونیک ، مزایای بانکداری الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی در جهان و ایران ، اعتماد به عنوان عامل محرک تعهد مشتریان .

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف و روش

این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، توصیفی همبستگی است .

جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق ، مشتریان شعب بانک ملی شهر اراک بوده و بر طبق ادعای محقق پرسشنامه ها بین تعداد 384 مشتری در 3 شعبه بانک ملی اراک توزیع گردیده است . روش نمونه گیری ، تصادفی ساده بوده است .

 نحوه و ابزار گردآوری داده ها

نحوه گردآوری داده های این تحقیق،توصیفی( مراجعه به منابع کتابخانه ای و اینترنتی ) و میدانی ( استفاده از اینترنت ) می باشد .

روایی و پایایی

پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق با وجود اینکه از یک تحقیق مشابه اقتباس شده ، اما به منظور بومی سازی و اعمال برخی تغییرات ، نظر کارشناسان و صاحبنظران نیز در آن لحاظ شده است  (روایی ) . همچنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است ( مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده 0.790 بوده است ) .

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته ( پذیرش و عدم پذیرش ) در این تحقیق ، از روش تکنیک رگرسیون لجستیک استفاده شده است .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات مربوط به جزئیات تجزیه و تحلیل داده ها در این خلاصه قرار داده نمی شود( نتایج بررسی فرضیات در فصل پنجم قرار داده شده است ) .

فصل پنجم : نتیجه گیری

فرضیه اول : بین اعتماد مشتریان به بانک و استفاده از خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط آن بانک ، رابطه وجود دارد  ( رد ) .

فرضیه دوم :

1-2) بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد ( رد ) .

2-2) بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد(درمحدوده سنی زیر20 تاییدودر مورد سایرگروههای سنی رد شد)

3-2) بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد(در مورد زیردیپلم و دیپلم ، رابطه منفی و در مورد سایر مقاطع رابطه مثبت وجود دارد )  

4-2) بین وضعیت شغلی و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد ( رد ) .

5-2) بین درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد ( برای افراد با درآمد زیر200هزار تومان این رابطه منفی است و برای سایر سطوح درآمدی اختلاف معنی داری وجود نداشت ) .

تعداد منابع استفاده شده برای این تحقیق

در این منبع از 26 منبع با زبان فارسی ، 2 منبع اینترنتی و 16 منبع لاتین استفاده شده است .

 

 


پایان نامه چهارم

بررسی عوامل موثر بر فرآیند تصمیم خرید مصرف کنندگان آبزیان ( ماهی قزل آلا ) در شهر اصفهان

استاد راهنما : دکتر محمد صادق حری

استاد مشاور : دکتر پیمان غفاری آشتیانی

استاد داور : دکتر محمد علی کرامتی

محقق : سامان کیخایی افوسی

زمان دفاع : تابستان 1387

کد کتابخانه مرکزی : HF531

فصل اول : کلیات تحقیق

هدف اصلی تحقیق

شناسایی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند تصمیم خرید مصرف کنندگان ماهی قزل آلا در شهر اصفهان

اهداف فرعی تحقیق

1.       شناسایی عوامل موثر بر مصرف و عدم مصرف این محصول در حامعه مورد بررسی

2.       مقایسه نگرش مصرف کنندگان برای خرید از دو نوع مکان عرضه متداول این محصول یعنی ماهی فروشی ها و تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای

 

فرضیات تحقیق

1.       تجربیات گذشته مصرف کنندگان از ماهی قزل آلا وابسته به عوامل دموگرافی می باشد .

2.       ادراک از ویژگیهای ماهی قزل آلا وابسته به تجربیات گذشته از مصرف آن و عوامل دموگرافی می باشد .

3.       ترجیحات نسبت به مصرف ماهی قزل آلا وابسته به ادراکات و تجربیات از مصرف ماهی و عوامل دموگرافی می باشد .

4.       قیود بازار وابسته به عوامل دموگرافی می باشد . 

5.       سطح مصرف ماهی قزل آلا وابسته به ترجیحات مصرف کنندگان ، قیود بازار و عوامل دموگرافی می باشد .

6.       عدم مصرف ماهی قزل آلا وابسته به عوامل دموگرافی می باشد .

روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش ، همبستگی و از نظر هدف ، کاربردی می باشد . روش گردآوری اطلاعات در مورد سابقه مطالعات قبلی ، کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی استفاده شده است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است . روش آماری این تحقیق ، رگرسیون خطی بوده ولی جهت تحلیل داده های افرادی که ماهی مصرف نمی کنند به دلیل دوحالتی بودن پاسخ سوال مربوط به این متغیر ، از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده شده است .

تعاریف ، اصطلاحات و واژگان تحقیق

تجربیات ، ادراکات ، ترجیحات ، قیود بازار ، سطح مصرف ماهی قزل آلا ، مصرف نکردن ماهی قزل آلا ، عوامل دموگرافی .

 

فصل دوم :  مروری بر ادبیات تحقیق

اهم موارد مطرح شده

تعریف بازاریابی ، رفتار مصرف کننده ، بازار مصرف کننده ، مدل رفتار خریدار ، عوامل موثر بر رفتار خریدار ، فرآیند تصمیم خرید مصرف کننده ، تصمیم های خرید ، بازاریابی آبزیان .

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری و نمونه آماری

در این تحقیق تمام افرادی که در محدوده شهر اصفهان زندگی می کنند مورد مطالعه قرار گرفته اند . با توجه به اهداف تحقیق و به دلیل اینکه هم مصرف ماهی قزل آلا و هم عدم مصرف آن بررسی شده است ، تفاوتی نمی کند که پاسخ دهنده از این محصول استفاده کرده است یا خیر . همچنین برای نمونه گیری از روش احتمالی نامحدود ( نمونه برداری تصادفی ) استفاده شده است .

قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق حاضر ، بهار و تابستان 1387 و قلمرو مکانی آن محدوده شهر اصفهان است که بر طبق سرشماری سال1385 جمعیتی بالغ بر 1583609 نفر دارد .

روایی و پایایی پرسشنامه

جهت بررسی روایی پرسشنامه ، ضمن لحاظ کردن نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور ، دیدگاههای 15 نفر از کارشناسان و متخصصان مربوطه نیز مورد استفاده قرار گرفته است . همچنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0.897 حاصل گردید .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات مربوط به جزئیات تجزیه و تحلیل داده ها در این خلاصه قرار داده نمی شود .

فصل پنجم : نتیجه گیری

1.       تجربیات گذشته مصرف کنندگان از ماهی قزل آلا وابسته به عوامل دموگرافی می باشد (تایید ) .

2.       ادراک از ویژگیهای ماهی قزل آلا وابسته به تجربیات گذشته از مصرف آن و عوامل دموگرافی می باشد (تایید ) .

3.       ترجیحات نسبت به مصرف ماهی قزل آلا وابسته به ادراکات وتجربیات از مصرف ماهی و عوامل دموگرافی میباشد(تایید).

4.       قیود بازار وابسته به عوامل دموگرافی می باشد (تایید ) . 

5.       سطح مصرف ماهی قزل آلا وابسته به ترجیحات مصرف کنندگان ، قیود بازار و عوامل دموگرافی می باشد (تایید ) .

6.       عدم مصرف ماهی قزل آلا وابسته به عوامل دموگرافی می باشد (تایید ).

 

تعداد منابع استفاده شده برای این تحقیق

برای انجام این تحقیق از 27 منبع با زبان فارسی و 6 منبع لاتین استفاده شده است .

 

 

 

پایان نامه پنجم

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریداران خودروهای سواری در شهرستان دورود

استاد راهنما : دکتر حبیب اله جوانمرد

استاد مشاور : دکتر ایرج نوری

استاد داور : دکتر محمد صادق حری

محقق : غلام عباس احمدوند

زمان دفاع : تابستان 1387

کد کتابخانه مرکزی : HF533

فصل اول : کلیات تحقیق

هدف اصلی تحقیق

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریداران خودروهای سواری در شهرستان دورود

اهداف فرعی تحقیق

یافتن پاسخی برای سوالات زیر :

1.       خریدار در جریان تصمیم گیری خود چه عواملی را مد نظر قرار می دهد ؟

2.       تولیدکنندگان برای جلب نظر خریدار به چه نکاتی باید توجه کنند ؟

3.       کدامیک از عوامل گرایش و معیارهای گزینش خریدار در استفاده از خودروی سواری ، مهم تر از سایر عوامل است ؟

4.       راههای موثر برای کاهش هزینه های اضافی تولیدکنندگان کدامند ؟

فرضیات تحقیق

1.       جنبه های اقتصادی خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است .

2.       خدمات پس از فروش خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو  موثر است .

3.       طراحی ( زیبایی ) خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است .

4.       راحتی و آسایش خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است .

5.       کارایی و عملکرد خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است .

6.       ایمنی خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است .

7.       خصوصیات فروشنده بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است .

 

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق ، شهرستان دورود و قلمرو زمانی آن سال 1386 می باشد .

متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته : تصمیم خرید مشتری

متغیرهای مستقل : طراحی ( زیبایی ) ، راحتی و آسایش ، کارایی و عملکرد فنی خودرو ، ایمنی ، جنبه های اقتصادی ، خصوصیات فروشنده و خدمات پس از فروش .

فصل دوم :  مروری بر ادبیات تحقیق

اهم موارد مطرح شده

مدیریت بازاریابی ، رفتار مصرف کننده ،مدل رفتار خرید مصرف کننده ، فرآیند تصمیم گیری در رفتار مصرف کننده ، درگیری مصرف کننده ، روند جهانی شدن در صنعت خودروسازی ، استراتژی های صنعت خودرو ایران .

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری ، دارندگان خودروی سواری در سطح شهر دورود است که از ابتدای سال 86 یکسال از مدت خرید آنها می گذرد . حجم نمونه 160 نفر می باشد که متناسب با میزان فروش خودرو ، در نمایندگی های شرکت ایران خودرو 30 پرسشنامه و در نمایندگی شرکت سایپا 130 پرسشنامه توزیع و تکمیل گردیده است .

روش جمع آوری اطلاعات

از دو روش کتابخانه ای و میدانی ( بکارگیری پرسشنامه ) استفاده شده است . پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده اند.

پایایی و روایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بررسی گردید که طی آن ، مقادیر کرونباخ برای هرکدام از گروههای عوامل       ( فرضیات تحقیق ) بیشتر از 0.7 بوده و مورد تایید می باشد . به منظور سنجش روایی پرسشنامه نیز با اساتید و متخصصان مشورت های لازم انجام پذیرفته است .

روش های آماری

با توجه به اهداف تحقیق و نوع داده های به دست آمده ، از آزمون های ناپارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . این ، شامل آزمون دوجمله ای برای فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل می باشد .

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات مربوط به جزئیات تجزیه و تحلیل داده ها در این خلاصه قرار داده نمی شود .

فصل پنجم : نتیجه گیری

1.       جنبه های اقتصادی خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است (تایید ) .

2.       خدمات پس از فروش خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو  موثر است ( تایید ) .

3.       طراحی ( زیبایی ) خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است ( رد شد ولی درمورد جدید بودن ،تنوع رنگ ونوع لاستیک ها و رینگهای خودرو ، تایید ) .

4.       راحتی و آسایش خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است . ( در مورد جاداربودن صندوق ، رد و در مورد جادار بودن داخل خودرو ، میدان دید بالا هنگام رانندگی و کیفیت بالای سیستم صوتی ، تایید شد ) .

5.       کارایی و عملکرد خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است ( در مورد قدرت ستونها و شاسی رد شد ولی در مورد عملکرد مناسب فرمان ، سرعت خودرو ، گنجایش مخزن بنزین ، قدرت ترمز و قدرت موتور ، تایید گردید ) .

6.       ایمنی خودرو بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است ( در مورد کمربند ایمنی ، تایید شد ، در مورد داشتن کیسه هوا ، ترمز ABS ، وجود سیستم های هشدار دهنده و ضدضربه و نیز ایمنی بدنه ، رد شد ) .

7.       خصوصیات فروشنده بر تصمیم خرید خریدار خودرو موثر است ( تایید ) .

 

تعداد منابع استفاده شده برای این تحقیق

برای انجام این تحقیق از 11 منبع با زبان فارسی ، 8 منبع اینترنتی و 4 منبع لاتین استفاده شده است .